Statut

Rzeszów, 28.08.2018 r.

STATUT

STOWARZYSZENIA PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH “INPRO”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO” i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. Nazwa zwyczajowa Stowarzyszenia, wykorzystywana w działalności brzmi Stowarzyszenie INPRO.

§2

Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i ma osobowość prawną.

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, siedzibą miasto Rzeszów. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.

§4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§5

Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania.

§6

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe zwane Oddziałami oraz przedstawicielstwa terenowe.

§7

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków, do realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników.

 2. Wynagrodzenia pracowników Stowarzyszenia oraz kadry zarządzającej w tym członków zarządu, członków komisji rewizyjnej i głównej księgowej zatrudnionej na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną w stowarzyszeniu, ograniczone są limitami, tj. przeciętne miesięczne wynagrodzenie nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 3. Stowarzyszenie zarządzane jest na zasadach demokratycznych, opartych na zasadzie partycypacji pracowników. Partycypacja pracowników nie będących członkami stowarzyszenia wyraża się w uzyskaniu przez pracowników uprawnień konsultacyjno-doradczych, w tym udziału na Walnym Zebraniu Członków bez prawa głosu.

Rozdział II

Cele i formy działania

§8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. rozwijanie i promowanie współpracy międzynarodowej,

 2. promowanie integracji z Unią Europejską,

 3. promowanie, rozwijanie i wspieranie międzynarodowości, zrozumienia kulturowego oraz tolerancji,

 4. wspieranie inicjatyw opartych na wymianie doświadczeń w zakresie prowadzenia przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz jednostek rządowych na płaszczyźnie krajowej oraz międzynarodowej,

 5. wspieranie rozwoju trzeciego sektora,

 6. wprowadzanie i promowanie innowacji w gospodarce oraz rozwijanie nowych technologii i technik,

 7. rozwijanie, wspieranie oraz promowanie środowisk biznesu, organizacji pozarządowych oraz jednostek rządowych i samorządowych,

 8. rozwijanie kapitału ludzkiego w kraju i za granicą,

 9. podejmowanie działań i wspieranie społecznie odpowiedzialnego biznesu,

 10. wspieranie godnych warunków pracy oraz dialogu trójstronnego,

 11. rozwijanie i wspieranie gospodarki i przedsiębiorczości,

 12. promowanie i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego,

 13. promowanie i rozwijanie kultury, sztuki oraz dziedzictwa kulturowego,

 14. rozwijanie i wspieranie turystyki,

 15. promowanie i wspieranie demokracji,

 16. tworzenie społeczeństwa otwartego i rozumiejącego potrzeby ludzi niepełnosprawnych,

 17. rozwijanie i wspieranie społeczeństwa na poziomie lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym,

 18. ochrona środowiska naturalnego oraz działanie na rzecz poprawy świadomości ekologicznej,

 19. wspieranie odnawialnych źródeł energii,

 20. rozwijanie i promowanie ochrony zdrowia, zdrowego stylu życia oraz sportu,

 21. wspieranie pomocy humanitarnej,

 22. wspieranie i pobudzanie rozwoju obszarów wiejskich,

 23. przeciwdziałanie dyskryminacji,

 24. rozwijanie ludzi młodych oraz wspieranie i promowanie inicjatyw podejmowanych przez nich,

 25. promowanie równości,

 26. wspieranie i rozwijanie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 27. wspieranie rozwoju członków Stowarzyszenia.

§9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. realizację programów, których charakter jest zbieżny z celami Stowarzyszenia

 2. prowadzenie działalności wydawniczej, badawczo – rozwojowej, naukowej oraz edukacyjnej,

 3. organizację szkoleń, konferencji oraz seminariów,

 4. prowadzenie szkoleń z zakresu podnoszenia kwalifikacji poszczególnych grup społecznych i zawodowych,

 5. organizowanie międzynarodowych programów wymiany,

 6. podejmowanie akcji charytatywnych,

 7. współpracowanie z instytucjami, organizacjami oraz jednostkami na szczeblu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym,

 8. prowadzenie działalności gospodarczej oraz takiej, która wspiera rozwój przedsiębiorczości,

 9. tworzenie sieci kontaktów w celu umożliwienia wzajemnej współpracy zarówno na skalę krajową jak i międzynarodową,

 10. prowadzenie consultingu dla międzynarodowych partnerów wyrażających chęć współpracy biznesowej lub poza biznesowej,

 11. podejmowanie inicjatyw skierowanych dla dzieci oraz ludzi młodych,

 12. prowadzenie działań lobbingowych na rzecz współpracy międzynarodowej,

 13. inicjowanie i wspieranie wolontariatu,

 14. uczestniczenie w szkoleniach, konferencjach oraz seminariach na szczeblu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§10

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba która:

 1. posiada obywatelstwo polskie lub jest cudzoziemcem zainteresowanym działalnością Stowarzyszenia,

 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

 3. nie toczy się przeciw niej postępowanie karne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

 4. deklaruje swoją aktywną działalność w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia,

 5. została przyjęta do Stowarzyszenia poprzez uchwałę Zarządu na wniosek własny poparty przez co najmniej dwie referencje pochodzące od różnych członków Stowarzyszenia.

§11

Członkostwo może być:

 1. formalne,

 2. wspierające,

 3. honorowe.

§12

Członek formalny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego,

 2. brania udziału w formach działalności Stowarzyszenia,

 3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

 4. korzystać z pomocy i wsparcia Stowarzyszenia.

§13

Członek formalny jest zobowiązany do:

 1. działania zgodnie ze statutem, oraz postanowieniami Stowarzyszenia,

 2. brania udziału w działalności Stowarzyszenia,

 3. płacenia składki członkowskiej zgodnie z terminem. Termin ten wynosi do 31 grudnia każdego roku.

§14

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana konkretną działalnością Stowarzyszenia, która wspiera je finansowo lub materialnie.

 2. Członek wspierający ma prawa wymienione w § 12 z wyłączeniem punktu 1. (prawo do głosowania) oraz ma prawo do uczestniczenia w Walnym Zebraniu po uzyskaniu wcześniejszej zgody Zarządu.

 3. Członek wspierający ma obowiązki wymienione w §13.

§15

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna która jest szczególnie zasłużona dla realizacji statutowych celów Stowarzyszenia lub która jest zasłużona za swoją działalność na rzecz Stowarzyszenia.

 2. Honorowy członek ma wszystkie prawa członka formalnego oprócz § 12 punkt 1. (prawo do głosowania).

 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku uiszczania corocznej opłaty członkowskiej.

§16

Członkostwo traci się na skutek:

 1. Rezygnacji złożonej na ręce jednego z członków Zarządu.

 2. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia nas następuje w związku z:

2.1. umyślnego naruszenia postanowień statutu,

2.2. działania na szkodę Stowarzyszenia,

2.3. niepłacenia składki członkowskiej terminowo,

2.4. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, w przypadku kiedy członkiem wspierającym jest osoba prawna,

2.5. niespełnianiu wymogów wymienionych w § 10 punkt 1 do 4.

 1. Rozwiązania Stowarzyszenia.

 2. Skreślenie z listy członków jest poprzedzane uchwałą Zarządu.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§18

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie członków lub delegatów. Walne Zgromadzenie delegatów może zostać przeprowadzone jeśli liczba członków stowarzyszenia przekroczy 50,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

 4. Kadencja władz Stowarzyszenia wynosi 4 lata .

 5. Wszystkie uchwały Stowarzyszenia są przegłosowywane przez zwykłą większość głosów przy udziale przynajmniej połowy członków, chyba że statut stanowi inaczej.

§19

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenia członków, które może być zwykłe albo nadzwyczajne.

 2. Wybory są równe, bezpośrednie i tajne.

 3. Jeden delegat przypada na 10 członków Stowarzyszenia.

§20

 1. Coroczne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze oraz raz na cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze. 2. Członkowie Stowarzyszenia powinni być zawiadomieni o dacie, miejscu oraz programie obrad przynajmniej na dwa tygodnie przed data odbycia się Walnego Zgromadzenia.

 2. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, natomiast w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

 2. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 4. 4. udzielanie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 5. ustalanie liczby członków Zarządu, zgodnie z §26 punkt 1,

 6. ustalanie liczby członków Komisji Rewizyjnej, zgodnie z §30 punkt 2,

 7. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,

 8. podejmowanie uchwał w innych sprawach będących przedmiotem obrad,

 9. ustalanie wysokości składek członkowskich,

 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.

§22

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.

§23

Regulamin wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zgromadzenie.

§24

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane na wniosek:

 1. Zarządu Stowarzyszenia,

 2. Komisji Rewizyjnej,

 3. minimum 2/3 liczby członków Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie trzech tygodni od daty zgłoszenia wniosku i winno obradować tylko nad sprawami dla których zostało zwołane.

§25

 1. Zarząd Stowarzyszenia liczy od jednej do trzech członków i wybiera spośród siebie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. Pozostali członkowie zarządu są Wiceprezesami Zarządu.

 2. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

 3. Stowarzyszenie może być reprezentowane przez każdego członka Zarządu jednoosobowo. Osoby uprawnione do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz maja również prawo do podpisywania dokumentów w imieniu Stowarzyszenia.

§26

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. określenie kierunków działalności Stowarzyszenia na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zgromadzenie,

 2. powoływanie i rozwiązywanie biura Stowarzyszenia, Oddziałów i przedstawicielstw terenowych oraz zatwierdzanie regulaminów ich działania i nadzorowanie ich działalności,

 3. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

 4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 5. opracowywanie preliminarzy wydatków,

 6. uchwalanie rocznego planu pracy Stowarzyszenia,

 7. składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzenie,

 8. podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.

§27

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na miesiąc.

 2. Zarząd podejmuje swoje uchwały poprzez zwykłą większość głosów przy obecności przynajmniej połowy członków. Prezes Zarządu ma głos decydujący w przypadku równej liczby głosów.

§28

 1. W przypadku rezygnacji poszczególnych członków Zarządu Stowarzyszenia oraz w przypadkach zmniejszenia składu Zarządu Stowarzyszenia z przyczyn innych niż rezygnacja, Zarządowi Stowarzyszenia przysługuje prawo uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia w ilości nie przekraczającej 1/2 ustalonej liczby członków Zarządu Stowarzyszenia w trakcie tej samej kadencji Zarządu Stowarzyszenia.

 2. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia w ilości przekraczającej 1/2 ustalonej liczby członków Zarządu Stowarzyszenia w trakcie tej samej kadencji Zarządu Stowarzyszenia, uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków .

§29

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do kontroli pracy Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z od jednego do trzech członków, którzy wybierają ze swojego grona przewodniczącego.

 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak, niż raz w roku.

§30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,

 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień,

 3. wnioskowanie o zwołanie Walnego Zgromadzenia,

 4. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§31

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo.

 3. Uzupełnianie składu odbywa się na zasadach wskazanych w § 29.

Rozdział V

Oddziały Stowarzyszenia

§32

Stowarzyszenie nie prowadzi terenowych jednostek organizacyjnych – oddziałów.

Rozdział VI

Majątek i fundusze

§33

Środki finansowe Stowarzyszenia składają się z:

 1. wpływów ze składek członkowskich,

 2. dotacji i subwencji,

 3. darowizn i zapisów,

 4. dochodów z własnej działalności gospodarczej.

§34

 1. Działalność gospodarczą Stowarzyszenie prowadzi według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

 1. 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

 2. 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 3. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

 4. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 5. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

 6. 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

 7. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

 8. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

 9. 74.20.Z Działalność fotograficzna

 10. 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

 11. 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

 12. 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

 13. 84.12.Z – Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

 14. 85.59.A Nauka języków obcych

 15. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 16. 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych

 17. 91.03.Z – Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

 18. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 19. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

§35

Cały dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

§36

 1. Decyzje o sprzedaży majątku trwałego Stowarzyszenia podejmuje Zarząd po uzgodnieniu z Komisją Rewizyjną.

 2. Dokumenty i pisma Stowarzyszenia może podpisywać jednoosobowo każdy z członków Zarządu. Jednoosobowa reprezentacja dotyczy również zaciągania zobowiązań majątkowych.

 3. Zarząd może uchwałą udzielić pełnomocnictwa innym osobom do reprezentowania Zarządu, podpisywania pism i dokumentów w ściśle określonych sprawach.

 4. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej – Komisji Rewizyjnej, wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

 Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§37

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenie.

 2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia uwzględniając jego cele statutowe.

 3. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, natomiast w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych