Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Wsparcie NGO

Wsparcie NGO

Zaangażuj wolontariusza europejskiego w działania swojej organizacji.

INPRO posiada akredytację Wolontariatu Europejskiego jako organizacja koordynująca, goszcząca i wysyłająca. Dzięki temu, mamy możliwość zaoferowania pomocy organizacjom, które chcą gościć wolontariuszy u siebie.

Wolontariusz  może być dla Was nieocenionym wsparciem, ożywi pracę instytucji, pomoże prowadzić działania w jezyku angielskim (oraz swoim ojczystym), zaproponuje również własne pomysły.

INPRO ma bogate doświadczenie w koordynacji zarówno krótko  jak i długoterminowych projektów wolontariatu. Przez 6 lat działalności, udało nam się z powodzeniem zrealizować wiele mobilności wolontariuszy pracujących na rzecz naszej organizacji. Swoim doświadczeniem i wsparciem chcielibyśmy podzielić się również z innymi, dlatego wychodzimy z inicjatywą wsparcia NGO. Jedną z pierwszych organizacji, które poprosiły nas o pomoc w realizacji projektu wolontariatu jest rzeszowska Fundacja APROBATA. Dzięki pozyskanym przez nas środkom, Fundacja gości obecnie wolontariusza z Rosji w ramach projektu Wolontariat Międzypokoleniowy – edukujemy, inspirujemy, współpracujemy! 

Zapraszamy instytucje publiczne oraz pozarządowe do współpracy z naszym Stowarzyszeniem w ramach Wolontariatu Europejskiego Erasmus Plus.

Więcej informacji w poniższym Q&A.

CZYM JEST WOLONTARIAT ERASMUS PLUS? 

Wolontariat Europejski (z ang. European Voluntary Sevice – EVS) jest częścią Programu
Erasmus Plus i jest finansowany przez Komisję Europejską. EVS umożliwia młodym osobom w wieku 18-30 lat z krajów Unii Europejskiej (i krajów partnerskich np. Armenii, Gruzji, Ukrainy) pracę wolontarystyczną w innym kraju Unii Europejskiej. Więcej informacji o programie TUTAJ.

W JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA  ZAANGAŻOWAĆ WOLONTARIUSZA?

Wolontariusz może być zaangażowany w działania społeczne, integracyjne, ekologiczne, artystyczne, edukacyjne, informacyjne oraz przy innych rodzajach projektów prowadzonych przez organizacje goszczące.

JAKIE ORGANIZACJE MOGĄ GOŚCIĆ WOLONTARIUSZA?

Wolontariuszy mogą gościć organizacje pozarządowe, organy samorządu terytorialnego, kluby sportowe, domy kultury, urzędy pracy, domy dziecka bądź każde inne organizacje prowadzące działalność nie nastawioną na zysk.

ILE TRWA POBYT WOLONTARIUSZA?

Organizacja może gościć wolontariusza od 2 do 12 miesięcy.

JAK WYGLĄDA PRACA WOLONTARIUSZA W ORGANIZACJI GOSZCZĄCEJ?

Wolontariusz pracuje zazwyczaj około 30 godzin tygodniowo i ma prawo do urlopu, który zależny jest od długości jego pobytu w organizacji. Na przykład, podczas 12-miesięcznych projektów, wolontariusz ma prawo do 28-dniowych wakacji. Organizacja goszcząca  zobowiązana jest do:

  • stworzenia warunków do pracy dla wolontariuszy przez 30-35 godzin w tygodniu, w tym wspieranie wolontariuszy podczas realizacji obowiązków,
  • przydzielenia opiekuna (mentora), który odpowiada za indywidualne, językowe i pedagogiczne wsparcie wolontariusza i do którego wolontariusz może się zwrócić z problemami; powinien on pomóc w nawiązaniu kontaktu z lokalną społecznością, poznaniu nowych ludzi, organizacji czasu wolnego;
  • przygotowania wolontariusza do zadań, które zostaną mu powierzone, a w razie potrzeby, zapewnienia mu kursu wprowadzającego lub podnoszącego kwalifikacje i doskonalącego umiejętności;
  • uczestniczenia w ewaluacji projektu i przygotowania raportu merytorycznego.

CZY OGRANIZACJA GOSZCZĄCA PONOSI KOSZTY ZWIĄZANE Z PRACĄ WOLONTARIUSZA?

Wszelkie koszty związane z goszczeniem wolontariusza, (koszty podróży, zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, ubezpieczenie, kursy językowe, szkolenia przygotowawcze), oraz koszty goszczenia (administracja, specjalistyczne szkolenia dla wolontariuszy) są pokrywane przez Program Erasmus Plus.

JAKO ORGANIZACJA KOORDYNUJĄCA ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO:

  • pomocy w uzyskaniu akredytacji jako organizacja goszcząca
  • przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu
  • stworzenia ogólnego planu pracy wolontariuszy i załatwienia formalności związanych z pobytem wolontariuszy w Polsce
  • współpracy w zakresie selekcji kandydatów na wolontariuszy do projektu, biorąc pod uwagę oczekiwania i profil organizacji goszczących;
  • zarządzania finansami projektu i rozliczenia projektu
  • nadzorowania projektu w czasie jego realizacji i pomocy przy zapewnianiu wolontariuszom zakwaterowania, kursu językowego, wyżywienia, wypłacenia kieszonkowego i zapewniania udziału wolontariuszy w szkoleniach organizowanych przez Polską Narodową Agencję Programu Erasmus Plus z innymi wolontariuszami.


DODATKOWE KORZYŚCI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ:

Jesteśmy organizatorem oraz partnerem wielu szkoleń i wymian międzynarodowych, które odbywają się na przestrzeni całego roku. Organizacjom i instytucjom, które wyrażą taką potrzebę jesteśmy w stanie zapewnić przeszkolenie oraz  pierwszeństwo udziału w naszych szkoleniach międzynarodowych, które podniosą kwalifikację Waszej kadry. Są to przede wszystkim szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą.

Prowadzimy też szkolenia dla organizacji pozarządowych, do udziału w których zapraszamy lokalnych działaczy.

Szkolenia te są świetną okazją do networkingu, wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktu z organizacjami zagranicznymi, z którymi w przyszłości można realizować wspólne działania. Udział w szkoleniach jest bezpłatny dla uczestników, dzięki finansowaniu ze środków programu Erasmus +.

Lokalnie, prowadzimy spotkania informacyjne na temat Europejskiego Korpusu Solidarności.

Przypominamy, że organizacja goszcząca nie ponosi żadnych kosztów związanych z goszczeniem wolontariusza i koordynacją projektu. Zachęcamy do kontaktu w celu umówienia się na spotkanie podczas którego omówimy szczegóły współpracy.

Kontakt: Beata Szmuc, wiceprezes Zarządu beata@goinpro.org / 0048 721 109 179

Przykłady instytucji i projektów goszczenia wolontariuszy w innych miastach: