Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Zapytanie ofertowe

Wybór najkorzystniejszej oferty

03.09.2018

HOSTEL _WYBOR OFERTY

 

 

 Rzeszów, 10.08.2018 r.

 

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”               

Szopena 59/1,

35-055 Rzeszów

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

 I. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Szopena 59/1, 35-055 Rzeszów 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-budowlanych wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w celu zaadaptowania pomieszczeń administracyjnych na hostel
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zamówienie powinno być przygotowane w oparciu o załączone dokumenty:
 •  Przedmiar robót „Przebudowa budynku hostelu w Rzeszowie” wyłącznie ETAP I (bez klatek schodowych) – załącznik 2
 •  Przedmiar robót „Przebudowa instalacji wodkan hotel” – załącznik 3
 1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 3 miesięcy po otrzymaniu pozwolenia na budowę przez Zamawiającego

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

         Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

         Oferta powinna być:

         – opatrzona pieczątką firmową,

         – posiadać datę sporządzenia,

         – zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

         – podpisana czytelnie przez wykonawcę

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: office@goinpro.org , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Szopena 59/1, 35-055 Rzeszów do dnia 31.08.2018 do godziny 16.00  
 2. Ocena ofert zostanie  dokonana  w dniu  3.09.2018, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w biurze przy ul. Szopena 59/1, 35-055 Rzeszów. Oraz na stronie internetowej pod adresem www.goinpro.org
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: ww.goinpro.org oraz wysłano do potencjalnych Wykonawców.

VI. OCENA OFERT

         Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

         1 – Cena 100 % najniższa cena brutto

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.goinpro.org oraz za pośrednictwem poczty email, wszystkie osoby, które przesłały ofertę.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Dodatkowych informacji udziela Beata Szmuc pod numerem telefonu 48 721 109 179 oraz adresem email: office@goinpro.org
 2. W przypadku wpłynięcia ważnych ofert o takiej samej wartości, Wykonawcy, którzy złożyli oferty z taką samą ceną zostaną  poproszeni o złożenie ofert dodatkowych z inną ceną.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 4. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych.

IX. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego- załącznik nr 1

Przedmiar robót PRZEBUDOWA BUDYNKU HOSTELU W RZESZOWIE – załącznik nr 2

Przedmiar robót Przebudowa instalacji wodkan hotel – załącznik nr 3