Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Specjalista ds. sprzedaży – recepcja

Przed wysłaniem zgłoszenia, prosimy o DOKŁADNE zapoznanie się z treścią ogłoszenia.

 

Zatrudnimy do pracy w centrum młodzieży z hostelem. Osoba zatrudniona będzie zajmować się promocją i sprzedażą zakwaterowania, sal szkoleniowych, poszukiwania klientów, przygotowywanie oferty szkoleniowej, obsługą wydarzeń, oraz prowadzeniem mediów społecznościowych, robieniem i publikowaniem zdjęć, pisaniem notek na stronę.

Praca w centrum Rzeszowa. Praca na 1/2 etatu, 1200 brutto, rozpoczęcie w listopadzie 2019.

Komunikatywna znajomość języka angielskiego konieczna, praca w środowisku międzynarodowym. Szukamy osób otwartych, ambitnych, chcących się rozwijać i szkolić, lubiących pracę z ludźmi.

Praca w systemie zmianowym, głównie wieczorami (16-22) i w weekendy, najczęściej 3 dni w tygodniu.

UWAGA: Oferta pracy skierowana jest dla osoby BEZROBOTNEJ, która spełnia przynajmniej JEDEN z następujących warunków:
A. osoby lub rodziny korzystające z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (wymagane dokumenty: zaświadczenie GOPS, MOPS potwierdzające korzystanie z pomocy),
B. osoby bezdomne lub osoby dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wymagane dokumenty: zaświadczenie od właściwej instytucji (np. że bezdomny realizuje program wychodzenia z bezdomności) lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację np. kopia wyroku sądowego, pismo ze spółdzielni o zadłużeniu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą),
C. osoby zwalnianie z zakładów karnych mające problemy w integracji ze środowiskiem (wymagane dokumenty: kserokopia potwierdzona za zgodność zaświadczenie z zakładu karnego o zakończeniu odbywania kary/ wyrok sądu),
D. uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej art.93 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (wymagane dokumenty: zaświadczenie z PCPR potwierdzające, że uchodźca realizuje indywidualny plan integracji),
E. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów nie pracuje (wymagane dokumenty: odpowiednie orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność dziecka oraz zaświadczenie z właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej potwierdzające, że jeden z rodziców korzysta ze świadczenia pielęgnacyjnego),
F. osoby przebywające lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (wymagane dokumenty: zaświadczenie z placówki opiekuńczo-wychowawczej /domu dziecka/ PCPR potwierdzające przebywanie w pieczy zastępczej/zaświadczenie z właściwej instytucji, np. z ośrodka pomocy społecznej),
G. osoby z niepełnosprawnością – w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (wymagane dokumenty: kserokopia orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność uczestnika projektu potwierdzona za zgodność z oryginałem),
H. osoby długotrwale bezrobotne (wymagane dokumenty: zaświadczenie z PUP potwierdzające długotrwałe bezrobocie),
I. osoby niesamodzielne (wymagane dokumenty: zaświadczenie od lekarza potwierdzające niesamodzielność potwierdzona za zgodność z oryginałem lub kserokopia orzeczenia potwierdzające niepełnosprawność uczestnika),
J. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (wymagane dokumenty: zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania potwierdzające korzystanie rodziny z programu PO PŻ),
K. chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego (wymagane dokumenty: kserokopia orzeczenia z symbolem P lub PS potwierdzona za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie od lekarza psychiatry),
L. uzależnieni od alkoholu/narkotyków zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym art.1 ust.2 pkt.2 i pkt.3 (wymagane dokumenty: opinia biegłego psychiatry i psychologa wydana w przedmiocie uzależnienia),
M. osoby ubogie pracujące – nie przekraczające progu interwencji socjalnej

Chętnych prosimy o wiadomość wraz z informacją jakie kryteria Pan/i spełnia oraz na jakie stanowisko aplikuje wraz z CV na office@goinpro.org

Osoby nie spełniające kryteriów – prosimy nie aplikować, zgłoszenia i tak nie będą rozpatrywane.